Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Komunity >> Združenie mladých Rómov

     Komunity

Združenie mladých Rómov

Trieda SNP 27, 974 00 Banská Bystrica, E-mail: zmr@youngroma.sk

http://www.youngroma.sk/

 

Vznik: 1999, Štatutárny zástupca: Mgr. Ivan Mako

Zámer: Vytvárať intelektuálny potenciál v rómskej mládeži prostredníctvom systematického pôsobenia v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho poradenstva  a pod.

 

Aktivity:
  • vzdelávanie detí a mládeže  formou prednášok, seminárov a výcvikových programov
  • vytváranie optimálnych  podmienok na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu   a odborno-profesijnú prípravu detí a mládeže, ich začleňovanie do pracovno-spoločenského života
  • príprava metodík rozvojových programov, špecifické vzdelávacie a motivačné programy pre sociálne znevýhodnenú rómsku mládež
  • akreditované sociálne poradenstvo

 

Projekty realizované v období 2004-2006:

  • Prevencia proti obchodovaniu so ženami – prevenčný  program pre mlade rómske dievčatá   a ženy
  • Syndróm CAN  - prevenčný program  pre RAU o  syndróme CAN   týraného, zneužívaného  a zanedbávaného  dieťaťa
  • Ukážme ľuďom cestu do EÚ – budovanie  siete a posilnenie kapacity MVO štyroch regiónov Nitra,   Banská Bystrica, Prešov a Košice
  • Supporting the development of strong and sustainable social economy network in the Banska Bystrica region - Sociálne podnikanie
  • Rómsky asistent učiteľa (RAU) - vytvorenie pracovných miest pre Rómov v 5 okresoch Slovenska – pôsobiaci priamo vo vyučovacom   procese na ZŠ, MŠ, ŠŠ
  • Podpora integrovaného vzdelávania Rómov podpora a uľahčenie prechodu  zo ZŠ na SŠ pre rómske deti zo  sociálne znevýhodneného prostredia
     

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS